Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων

Νέα Νομοθεσία περι σύναψης Δημοσίων συμβάσεων έργων,προμηθειών και υπηρεσιών


Στις 08/08/2014 (ΦΕΚ 160/Α) δημοσιεύθηκε ο Ν. 4281 του οποίου το Β’ Μέρος αφορά τις «ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ». Στο άρθρο 154 (σελ. 5147) αναφέρει ότι:

Για τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες ανάθεσης του Δημοσίου οι προσφέροντες ή οι υποψήφιοι υποβάλλουν δικαιολογητικά, προκειμένου να αποδείξουν ιδίως: την ύπαρξη συστήματος διασφάλισης ποιότητας ή περιβαλλοντικής διαχείρισης (εκτός άλλων).

Η ισχύς του παρόντος είναι από 01/03/2015 και πλέον καθίσταται ουσιαστικά υποχρεωτική η κατάθεση πιστοποιητικού διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001) ή περιβάλλοντος (ISO 14001) για τη συμμετοχή σε όλους τους δημόσιους διαγωνισμούς είτε πρόκειται για τεχνικά έργα, είτε για προμήθεια, είτε για υπηρεσία.

Χρήστες Online : 1
Συνολικές επισκέψεις :