Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων

Κατάταξη καταλυμάτων

 

  
Η EUROCERT είναι από τους πρώτος φορείς που διαπιστεύτηκαν από το ΕΣΥΔ για την σύνταξη της Τεχνικής Έκθεσης σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση Υ.Α. 219/2015 (ΦΕΚ 14/Β/12-01-2015) που αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση Πιστοποιητικού Κατάταξης (που εκδίδεται από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος) σε Ξενοδοχεία και Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια Διαμερίσματα σε κατηγορίες Αστέρων και Κλειδιών.
 
Διαθέτοντας ένα πλήρες δίκτυο περιφερειακών γραφείων σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει την υποστήριξη και διεκπεραίωση του συνόλου των απαιτούμενων διαδικασιών και ελέγχων για την έκδοση του Πιστοποιητικού Κατάταξης (Υπηρεσίες μίας στάσης), μειώνοντας το συνολικό κόστος.
 
 
Βήματα για την Κατάταξη
 
Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο εκμεταλλευτής του καταλύματος για την έκδοση του πιστοποιητικού κατάταξης - και αφού διαθέτει Ειδικό Σήμα Λειτουργίας -  είναι τα εξής: 
 
Βήμα 1: Εγγραφή στο site του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου (ΞΕΕ)  και είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΞΕΕ.
 
Βήμα 2: Έλεγχος των κριτηρίων κατάταξης με συμπλήρωση του ερωτηματολογίου (αυτό – αξιολόγηση).
 
Βήμα 3: Συλλογή των απαιτούμενων δικαιολογητικών κάλυψης των Κριτηρίων (Υποχρεωτικών και Προαιρετικών).
 
Βήμα 4; Υποβολή Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Ειδικού Σήματος Λειτουργίας στην EUROCERT και Υπογραφή Σύμβασης.
 
Βήμα 5: Ανάρτηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας και της Υπογεγραμμένης Σύμβασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΞΕΕ.
 
Βήμα 6: Επιθεώρηση από την EUROCERT (online συμπλήρωση ερωτηματολογίου και λήψη απαραίτητων τεκμηρίων από τον επιθεωρητή π.χ. άδειες, φωτογραφίες, συμβάσεις κτλ).
 
Βήμα 7: Ολοκλήρωση της διαδικασίας (συμπεριλαμβανομένου τυχόν αποκατάστασης Μη Συμμορφώσεων ή συγκέντρωσης Μορίων) και έκδοση Τελικής Έκθεσης. 
 
Βήμα 8: Πληρωμή του παραβόλου ΞΕΕ.
 
Βήμα 9: Εισήγηση της EUROCERT προς το ΞΕΕ για την Κατάταξη του Καταλύματος.
 
Βήμα 10: Έκδοση του Πιστοποιητικού κατάταξης από το ΞΕΕ.
 
Χρονικές Δεσμεύσεις
 
• Εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή αίτησης χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας στην αρμόδια υπηρεσία τουρισμού, το κατάλυμα υποβάλλει αίτηση προς το ΞΕΕ για την έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης σε κατηγορία αστέρων ή κλειδιών αντίστοιχα.
 
• Εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης, η EUROCERT διενεργεί τον έλεγχο, συντάσσει την τελική Τεχνική έκθεση και βεβαιώνεται η συνδρομή των προϋποθέσεων για την κατάταξη του καταλύματος σε συγκεκριμένη κατηγορία.
 
• Εντός είκοσι (20) ημερών από την έκδοση της τεχνικής έκθεσης της που κατατίθεται στο ΞΕΕ, εκδίδεται το πιστοποιητικό κατάταξης του καταλύματος.
 
• Το κατάλυμα καταθέτει το πιστοποιητικό κατάταξης στην αρμόδια υπηρεσία τουρισμού το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία έκδοσής του, άλλιως ανακαλείται το ΕΣΛ της επιχείρησης.
 
 Δείτε και το σχετικό video εδώ.
 
 Συμπληρώστε την αίτηση και στείλτε μας το e-mail σας στο hotels@eurocert.gr
 
Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με την διαδικασία έκδοσης των πιστοποιητικών κατάταξης επικοινωνήστε μαζί μας.
 

Χρήστες Online : 1
Συνολικές επισκέψεις :