Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων

Βιολογικά

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΚΑΝ. ΕΚ 834/2007 & 889/2008

H EUROCERT, έχει λάβει τη σχετική διαπίστευση από το Ε.ΣΥ.Δ. και την έγκριση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β΄ 413/20-2-2014) με κωδικό GR-BIO-17, για την πιστοποίηση Βιολογικών Προϊόντων.

Η αγορά των Βιολογικών Προϊόντων εξαρτάται σημαντικά από την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και, ως εκ τούτου, από το εν λόγω σύστημα πιστοποίησης σκοπός του οποίου είναι η διασφάλιση της γνησιότητας των βιολογικών προϊόντων. Η EUROCERT ιδρύθηκε από Έλληνες επιστήμονες με πολύχρονη εμπειρία και από το 1998 προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στην αλυσίδα παραγωγής και εμπορίας τροφίμων.

Η παροχή υπηρεσιών ελέγχου και πιστοποίησης στους πελάτες μας με σύντομες, αξιόπιστες και αποτελεσματικές διαδικασίες, εγγυώνται πραγματική προστιθέμενη αξία στα προϊόντα τους. Ο καταναλωτής βλέποντας πλέον τη σφραγίδα της EUROCERT στα Βιολογικά Προϊόντα, μπορεί να αισθάνεται ασφαλής για τον έλεγχο και την πιστοποίησή τους.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚ 834/2007 & 889/2008

Είναι οι Κανονισμοί της ΕΚ που έχουν θεσπιστεί για τη Βιολογική Παραγωγή και την επισήμανση των Βιολογικών Προϊόντων όσον αφορά το βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των προϊόντων. Προς αυτόν τον σκοπό, περιγράφεται σύστημα ελέγχου το οποίο καλύπτει όλα τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού βιολογικών προϊόντων, όπως την παραγωγή σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης, την επεξεργασία τροφίμων, τη διανομή, την εισαγωγή και τις δραστηριότητες λιανικής πώλησης. Κάθε επιχείρηση στην εν λόγω αλυσίδα πρέπει να τηρεί τους ίδιους κανόνες για τη βιολογική παραγωγή, την επεξεργασία, τη διανομή, την επισήμανση και τους ελέγχους.

 ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 • Σε παραγωγούς/επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ξεχωριστά σε κάθε ένα από τους παρακάτω τομείς ή σε συνδυασμό.
 • Φυτική Παραγωγή
 • Παραγωγή Μανιταριών
 • Ζωική Παραγωγή
 • Μελισσοκομία
 • Ιχθυοκαλλιέργειες
 • Συλλογή Αγρίων Φυτών και Βοτάνων  
 • Μεταποίηση Τροφίμων/Ζωοτροφών
 • Τυποποίηση Τροφίμων/Ζωοτροφών
 • Εμπορία Τροφίμων/Ζωοτροφών
 • Εισαγωγή Βιολογικών Προϊόντων από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (τρίτες χώρες)             

 

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
 
Η βιολογική παραγωγή είναι ένα συνολικό σύστημα διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της παραγωγής τροφίμων με στόχο τη βιώσιμη γεωργία, την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και τη χρήση διαδικασιών που δεν βλάπτουν το περιβάλλον, την υγεία του ανθρώπου, των φυτών και των ζώων, καθώς και την καλή διαβίωση των ζώων. 
 
ΣΤΑΔΙΑ (ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
 
Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου να ενταχθεί μία μονάδα στο Σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων της EUROCERT ειναι η εξής:
 
 • Η επιχείρηση/παραγωγός υποβάλει στην EUROCERT την Αίτηση (ΔΠ 13.50 Ε02 για μονάδες φυτικής, ζωικής παραγωγής και ΔΠ 13.50 Ε05 για μονάδες μεταποίησης) όπου περιγράφει αναλυτικά τη μονάδα και το αντίστοιχο Ερωτηματολόγιο (ΔΠ 13.50 Ε03 για φυτική παραγωγή, ΔΠ 13.50 Ε04 για ζωική παραγωγή) όπου περιγράφει τις διαδικασίες παραγωγής. Η Αίτηση και το Ερωτηματολόγιο περιλαμβάνουν και μια υπεύθυνη δήλωση μέτρων και δεσμεύσεων για την εφαρμογή της νομοθεσίας που διέπει τα βιολογικά προϊόντα.  

 

 • Έπειτα από την αποστολή της αίτησης και του ερωτηματολογίου,  η EUROCERT αποστέλλει τα Έντυπα Συμβάσεων, τα οποία υπογράφει εφόσον συμφωνεί με τον Κανονισμό Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων και τους όρους που καθορίζονται στη σύμβαση. Η σύμβαση συνάπτεται μόνο με έναν Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕ&Π). 

  

 • Η επιχείρηση/παραγωγός γνωστοποιεί την έναρξη της δραστηριότητάς του σχετικά με το βιολογικό τρόπο παραγωγής προϊόντων εντός 10 (δέκα) ημερών, από την υπογραφή της Σύμβασης, στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στα διοικητικά όρια της οποίας βρίσκεται η έδρα της εκμετάλλευσης ή της επιχείρησής του, καταθέτοντας το Έντυπο Γνωστοποίησης Επιχειρηματία
  
 • Διενέργεια ελέγχου: επιτόπιες επιθεωρήσεις ή/και δειγματοληψίες προκειμένου να διαπιστωθεί η εφαρμογή των κανόνων βιολογικής παραγωγής στις εκμεταλλεύσεις.

 

 • Πιστοποίηση: η έκδοση των πιστοποιητικών για τα προϊόντα γίνεται άμεσα μετά την ολοκλήρωση των επιθεωρήσεων και εφόσον η επιχείρηση συμμορφώνεται με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής.
  
 
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ
 
Προϋποθέσεις για μετεγγραφή επιχείρησης από άλλο φορέα.
Έντυπο καταγγελίας της σύμβασης που αποστέλλει η επιχείρηση στο φορέα πιστοποίησης, με κοινοποίηση στον Agrocert και στη  Eurocert.
 

                                                                                                                                                                                                       

Χρήστες Online : 1
Συνολικές επισκέψεις :